Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i Comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web www.cpbssm.org pertany al Centre Psicoteràpia Barcelona, S.A,, proveïda de NIF A08661977, amb domicili social al carrer Mare de Deu del Coll, número 20 de Barcelona (08023) i del següent correu electrònic de contacte: cpb@cpbssm.org.

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el precedent document, en el Volum 40184, Foli 115, Full número B-15459, Inscripció 24.

Condicions d’ús: El prestador, el titular del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén acomplir a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitats: El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat ‘s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat per a la retirada o bloqueig de la informació que pugui contravenir drets i llibertats de tercers, així com la legislació nacional, internacional, o la moral i ordre public. Per aquest motiu, quan l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web a través de qualsevol dels correus de contacte aportats en aquest avís o bé política de privacitat.

El prestador no es responsabilitza de les deficiències del servei del centre servidor, ni del correcte funcionament de les xarxes de comunicació, així com tampoc dels problemes resultants de mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. D’igual manera el prestador no descarta, i igualment no es responsabilitza, sobre els errors que hi puguin existir en la programació del lloc web, o errors que esdevinguin causats per força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies similars que impossibilitin l’accés al lloc web.

L’usuari adquireix el compromís a no contravenir la legislació vigent quan en faci ús de la website, així com la bona fe, usos generalment acceptats i l’ordre públic. Per aquest motiu, preguem l’ús diligent de la website i allunyar-lo de finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per tercers o la institució.

Es requereix als usuaris que l’ús sigui neutral i no dirigit a causar danys a la imatge, interessos i/o drets del CPB i/o tercers. Dins d’aquests interessos i/o drets de CPB s’inclou la necessitat de no inutilitzar, sobrecarregar o manipular la website.

Propietat Intel·lectual i Industrial: En general el lloc web i, en especial, a títol enunciatiu i no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i elements tècnics, així com els dissenys, logotips, text i/o gràfics, així com marques o qualsevol signe susceptible d’utilització en l’àmbit comercial o industrial, són propietat del prestador o bé de tercers que hagin autoritzat al titular del lloc web a utilitzar-los.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat pel que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l‘autorització escrita prèvia per part del prestador o del tercer titular dels drets. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador o del seu titular serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial del prestador o autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparèixer en el lloc web, pertanyen al seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-ne respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Llei Aplicable i Jurisdicció: Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Complementarietat de la informació: la informació proporcionada en el lloc web no reemplaça, sinó que complementa, la relació entre el professional de salut i el pacient i en cas de dubte, s’ha de consultar amb el professional de salut de referència.

Back To Top