Skip to content
Barcelona: +34 93 737 80 68 - Baix Llobregat: +34 93 595 10 80 | Contact | |

Identificació del Responsable del Tractament

Centre Psicoteràpia Barcelona, S.A

A08661977

Carrer Mare de Deu del Coll, número 20 de Barcelona (08023)

Telèfon 934189193 i correu electrònic cpb@cpbssm.org.

Delegat de Protecció de Dades: Carrer de Consell de Cent, 116-118, 4t 1a de Barcelona (08015). Correu electrònic de contacte: dpo@cpbssm.org

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, volem informar-lo que a través de la present pàgina web vostè podria trobar diferents canals de comunicació amb el responsable del tractament, o bé serveis que se li ofereixen, en els quals se li demanen dades de caràcter personal per poder donar resposta o portar-los a terme. Per aquest motiu ens disposem a oferir-li informació sobre amb quina finalitat seran emprades, en cada cas, les seves dades. Així doncs, si vostè empra el formulari corresponent a:

Contacte: La finalitat a la qual seran destinades les seves dades serà únicament la de donar resposta a la seva petició d’informació, gestió o qualsevol altra petició que es pugui realitzar.

Subscripció al Butlletí Informatiu o Newsletter: Les dades incorporades en el formulari de subscripció al butlletí únicament seran destinades a la gestió de la seva subscripció a aquest i enviar-li periòdicament comunicacions o butlletins informatius sobre la nostra organització i activitats relacionades.

Si és subscriptor l’informem que, a més, la seva dada es tractarà a partir d’un programa gestor de la base de dades situat als Estats Units, i per tant, es realitzarà una transferència internacional. Aquesta, no obstant això, és autoritzada per la Comissió Europea en virtut d’una decisió d’adequació en el marc del Privacy Shield (més info. a: www.privacyshield.gov/welcome)

La base jurídica que ens permet tractar les seves dades és el seu consentiment exprés, per aquest motiu, únicament les seves dades podran ser tractades i donar curs a la seva petició si en fa clic al “He llegit i accepto la política de privacitat” que trobarà sota cada respectiu formulari.

Les seves dades que ens comuniqui podran comunicar-se a altres entitats del Grup CPB Salut Mental (Fundació Dr. Fàbregas) en cas que es requereixi per poder donar curs a la seva petició.

Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment però ha de tenir en compte que aquest fet no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament. D’aquesta manera, les seves dades derivades de la informació que ens hagi proporcionat seran conservades en els termes legals establerts.

Podrà dirigir-se al responsable del tractament o al Delegat de protecció de dades emprant les dades de contacte facilitades anteriorment, per a sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat. És important que, per tal de poder fer efectiu els seus drets aporti una fotocòpia (o digitalització en cas que es realitzi per mitjans electrònics) del seu document d’identitat o bé document acreditatiu equivalent.

Per últim, informar-lo que té dret a presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades en cas que consideri infringits els seus drets.

Back To Top